Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

2.-16.5.2022

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. osobním podáním ve dnech 4.-5.5.2022 od 8.00 - 12.00 hod a od 13.00 - 16.00 hod. v ředitelně školy na ulici

   G. Frištenského 917

2. do datové schránky školy: w6pkt9c

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: ms.frist.litovel@volny.cz 

    Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby "Žádost o přijetí" zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil,

    jinak se k žádosti nepřihlíží

4. poštou (rozhodující je datum podání na poště)

5. doručením do schránky mateřské školy na ulici G. Frištenského 917 v Litovli

Dokumenty, které zákonný zástupce zašle jako přílohu nebo osobně předá:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

2 Evidenční list dítěte - potvrzený od dětského lékaře (dítě musí být řádně očkováno)

3. Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu zaslaná kopii)

4. Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce (při dálkovém zápisu kopii)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

Doplňující informace:

 • každé žádosti bude přiděleno registrační číslo. Pokud nebude sděleno osobně při předání žádosti, ředitelka školy registrační číslo zašle elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu zákonného zástupce. Je třeba si jej zapamatovat.

 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení podle zákona               č. 500/2004 Sb. (správní řád), a zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon)

 • Rozhodnutí o přijetí již není zasíláno, ale je vyvěšeno na webových stránkách školy (ms.litovel.net) a také      na všech pracovištích na místě obvyklém pod již zmiňovanými registračními čísly po dobu nejméně 15 dní. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen nejpozději 1.6.2022. 

 • zákonní zástupci si mohou žádat o vystavení Rozhodnutí o přijetí

 • Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno písemně poštou.

 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře

 • děti jsou přijímány na základě stanovených kritérií, která budou zveřejněna na webových stránkách školy    před konáním zápisu

 • při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí

 • má-li ředitelka pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může požádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii

 • v souladu s § 6 odst. 3 zákona č.500/2004 (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyjádřit   k podkladům pro rozhodnutí a to po předchozí telefonické domluvě

 • zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34 b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

       V období 2.-16.5.2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR

       podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové 

       oblasti. 

       Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu ve dnech 13.6. a 14.6. v době od 8-12 hod. a 13-16 hod.

       v budově MŠ na ulici G. Frištenského 917, Litovel.  

   Obecné informace:

 • Zápis do MŠ ředitelka školy vyhlašuje v období od 2.-16.5.daného školného roku.

 • Děti mohou být přijímány (v případě volné kapacity) i během školního roku.

 • Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna stávajícího roku

 • Děti jsou přijímány na základě stanovených kritérií - přednostně jsou přijímány děti předškolního věku.

 • Děti přijímáme od 3 let.