top of page

Herní prvky na školní zahrady

Na jaře 2022 se podařilo na dvou pracovištích MŠ zlepšit podmínky pro pohybový rozvoj dětí v rámci dotace, která byla ve výši 392.653,-Kč.
Díky "Programu rozvoje venkova ČR" máme nyní 6 herních prvků na Čihadle a 5 herních prvků
na Frištenského. Prvky jsou celokovové v kombinaci s kvalitním plastem, aby se prodloužila jejich životnost. Tuto akci finančně podpořil také zřizovatel (město Litovel).

Národní plán obnovy 

Cílem projektu je vybavit mateřskou školu digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení u dětí, jejich digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Šablony III. Frištenského Litovel

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022037

Realizace: 1.9.2021 - 30.6.2023

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Konkrétně se jedná o aktivity podporující sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí  do vzdělávání, zkvalitnění podmínek pro inkluzivní vzdělávání, rozvíjející osob. sociální a profesní rozvoj pedagogů, rozvojové aktivity a spolupráci s rodiči a veřejností, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy.

Z projektu jsou hrazeny následující aktivity v celkové dotaci 351 084,-Kč:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

logo.jpg

Celé Česko čte dětem

Do tohoto projektu se naše školka zapojila na podzim roku 2020. Chceme u dětí podporovat zájem o knihy, čtení, chránit děti před závislostí na televizi a počítačích.

Knihy rozvíjí jazykové dovednosti, slovní zásobu, paměť a představivost.

Díky tomuto projektu můžeme uspořádat sbírku - např. pro dětské pacienty 

v nemocnicích, aktivně se zapojit do projektu "Týden čtení dětem".

Co je na projektu zajímavé? Do čtení se mohou zapojit všichni... rodiče, prarodiče, kamarádi, tety, pan starosta,.. 

Více informací najdete na: 

   

Rodina na kole_big (1).jpg

Recyklohraní  

Do projektu jsme zapojeni od dubna 2021.

Cílem projektu je prohloubit u dětí znalosti v oblasti předcházení vzniku třídění a recyklace odpadu a umožnit dětem osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní rozvíjí vztahy dětí k životnímu prostředí a to formou her, praktických činností, menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení.

Více informací najdete na: www.recyklohrani.cz 

Na všech pracovištích je k dispozici zelený papírový box, kam můžete vkládat použité baterky. 

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Tento projekt je zaměřený na rozvoj pohybových dovedností u dětí, koordinaci pohybů, zvyšování tělesné zdatnosti, učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást života a učí je, jak pracovat se svým tělem.

Každé dítě obdrží na začátku školního roku sešitek, který bude mít ve třídě a po každém splněném cvičení či úkolu si do něj nalepí samolepku. Před prázdninami děti dostanou menší odměnu  a sešitek jim zůstane na památku.

Motivací ke cvičení jsou dětem zvířátka - kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veverka Věruška a beruška Danuška.

sesokolemdozivota_logo_main_vertical_RGB-images.jpg
bottom of page